سخنرانی رفسنجانی برای انتخابات جستجو در خبرچه

    خبری نیست..!