سومین کنفرانس بین المللی سنجنده ها ومدل ها درفتوگرامتری و سنجش از دور جستجو در خبرچه