فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مردم قم در 19 دی جستجو در خبرچه