متن سخنرانی هاشمی درباره رد صلاحیت ها جستجو در خبرچه