متن سخنرانی هاشمی درباره رد صلاحیت ها جستجو در خبرچه

    خبری نیست..!