متن سخنرانی هاشمی در 12بهمن جستجو در خبرچه

    خبری نیست..!