متن سخنرانی هاشمی رفسنجانی در 12بهمن جستجو در خبرچه