متن سخنرانی وفسنجانی در فرودگاه جستجو در خبرچه

    خبری نیست..!