دوشنبه 10 آذر 1393 ساعت 12:27

در مقایسه با زنانی که به ندرت ماهی مصرف می کردند آنهایی که دست کم دو بار در هفته ماهی مصرف می کردند 20 درصد کمتر احتمال داشت که به ناشنوایی مبتلا شوند.

nv lrhdsi fh ckhkd ;i fi knvj lhid lwvt ld ;vnkn Hkihdd ;i nsj ;l nU fhv nv itji lhid lwvt ld ;vnkn 20 nvwn ;ljv hpjlhg nhaj ;i fi khakUhdd lfjgh aUkn. jrUdj akUhdd fh lwvt lhid ihd Ivf nv lrhdsi fh ckhkd ;i fi knvj lhid lwvt ld ;vnkn Hkihdd ;i nsj ;l nU fhv nv itji lhid lwvt ld ;vnkn 20 nvwn ;ljv hpjlhg nhaj ;i fi khakUhdd lfjgh aUkn.

تصویر خبر
تقویت-شنوایی-با-مصرف-ماهی-های-چرب