شنبه 15 آذر 1393 ساعت 13:30

اصفهان- رئیس حوزه هنری اصفهان گفت: ترویج فرهنگ شهادت متناسب با نیاز جوانان جامعه و به شکل مخاطب پسند در دنیای مدرن امروزی ضروری است و این همان هنری است که کارگردان شیار ۱۴۳ از آن بهره برده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hwtihk- vmds pUci ikvd hwtihk 'tj: jvUdO tvik' aihnj ljkhsf fh kdhc OUhkhk Ohlui U fi a;g lohxf Pskn nv nkdhd lnvk hlvUcd qvUvd hsj U hdk ilhk ikvd hsj ;i ;hv'vnhk adhv ۱۴۳ hc Hk fivi fvni hsj. gcUl jvUdO tvik' aihnj ljkhsf fh kdhc vUc Ohlui hwtihk- vmds pUci ikvd hwtihk 'tj: jvUdO tvik' aihnj ljkhsf fh kdhc OUhkhk Ohlui U fi a;g lohxf Pskn nv nkdhd lnvk hlvUcd qvUvd hsj U hdk ilhk ikvd hsj ;i ;hv'vnhk adhv ۱۴۳ hc Hk fivi fvni hsj.

تصویر خبر
لزوم--ترویج-فرهنگ-شهادت-متناسب-با-نیاز-روز-جامعه