شنبه 15 آذر 1393 ساعت 15:54

به یک ماما جهت مطب حومه شهریار نیازمندیم. ۴۰% مطب – ۶۰% ماما نوشته استخدام ماما جهت مطب اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; lhlh Oij lxf pUli aivdhv kdhclkndl. ۴۰% lxf – ۶۰% lhlh kUaji hsjonhl lhlh Oij lxf hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lhlh Oij lxf fi d; lhlh Oij lxf pUli aivdhv kdhclkndl. ۴۰% lxf – ۶۰% lhlh kUaji hsjonhl lhlh Oij lxf hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-ماما-جهت-مطب