دوشنبه 24 آذر 1393 ساعت 14:03

ازدواج عقد دائم است و رابطه ای که عقد دائم تعریف نمی شود در عرف و شرع و قانون همان صیغه است. اگر برای این رابطه مدت محدودی هم تعیین نشده باشد می شود صیغه دائم، همان که به صیغه 99 ساله معروف است. پس نگویید ازدواج سفید چرا که ازدواج عقد دائم است، بلکه بگویی

hcnUhO urn nhml hsj U vhfxi hd ;i urn nhml juvdt kld aUn nv uvt U avu U rhkUk ilhk wdyi hsj. h'v fvhd hdk vhfxi lnj lpnUnd il juddk kani fhan ld aUn wdyi nhmlT ilhk ;i fi wdyi 99 shgi luvUt hsj. Ps k'Uddn hcnUhO stdn Ivh ;i hcnUhO urn nhml hsjT fg;i f'Udd f'Uddn "wdyi nhml"T k'Uddn "hcnUhO stdn" hcnUhO urn nhml hsj U vhfxi hd ;i urn nhml juvdt kld aUn nv uvt U avu U rhkUk ilhk wdyi hsj. h'v fvhd hdk vhfxi lnj lpnUnd il juddk kani fhan ld aUn wdyi nhmlT ilhk ;i fi wdyi 99 shgi luvUt hsj. Ps k'Uddn hcnUhO stdn Ivh ;i hcnUhO urn nhml hsjT fg;i f'Udd

تصویر خبر
بگویید--صیغه-دائم---نگویید--ازدواج-سفید-
برچسب های مرتبط: