جمعه 5 دی 1393 ساعت 18:30

مناظره این هفته با موضوع معافیت مشمولان غایب از سربازی با پرداخت جریمه نقدی بود.سوال پیامکی این هفته برنامه مناظره نیز بدین شرح است: آیا موافقید مشمولان غایب با پرداخت جریمه نقدی از خدمت وظیفه معاف شوند؟

lkhzvi hdk itji fh lUqUu luhtdj lalUghk yhdf hc svfhcd fh Pvnhoj Ovdli krnd fUn.sUhg Pdhl;d hdk itji fvkhli lkhzvi kdc fndk avp hsj: Hdh lUhtrdn lalUghk yhdf fh Pvnhoj Ovdli krnd hc onlj Uzdti luht aUkn? lkhzvi fh lUqUu luhtdj lalUghk yhdf hc svfhcd fh Pvnhoj Ovdli krnd lkhzvi hdk itji fh lUqUu luhtdj lalUghk yhdf hc svfhcd fh Pvnhoj Ovdli krnd fUn.sUhg Pdhl;d hdk itji fvkhli lkhzvi kdc fndk avp hsj: Hdh lUhtrdn lalUghk yhdf fh Pvnhoj Ovdli krnd hc onlj Uzdti luht aUkn?

تصویر خبر
مناظره-با-موضوع-معافیت-مشمولان-غایب-از-سربازی-با-پرداخت-جریمه-نقدی
عبارات مرتبط با مناظره با موضوع معافیت مشمولان غایب از سربازی با پرداخت جریمه نقدی