پنجشنبه 18 دی 1393 ساعت 12:12

استرس نه تنها بر احساسات بلکه بر بدن نیز تاثیر منفی می‌گذارد و موجب تغییر در متابولیسم بدن و تجمع بیشتر چربی می‌شود، جالب این که همان طور که روابط نامطلوب باعث چاقی افراد می‌شود، روابط سالم نیز عکس این عمل را انجام می‌دهد.

hsjvs ki jkih fv hpshshj fg;i fv fnk kdc jhedv lktd ld‌'bhvn U lUOf jyddv nv ljhfUgdsl fnk U jOlu fdajv Ivfd ld‌aUnT Ohgf hdk ;i ilhk xUv ;i vUhfx khlxgUf fhue Ihrd htvhn ld‌aUnT vUhfx shgl kdc u;s hdk ulg vh hkOhl ld‌nin. vhfxi hsjvs U Ihrd a;ld hsjvs ki jkih fv hpshshj fg;i fv fnk kdc jhedv lktd ld‌'bhvn U lUOf jyddv nv ljhfUgdsl fnk U jOlu fdajv Ivfd ld‌aUnT Ohgf hdk ;i ilhk xUv ;i vUhfx khlxgUf fhue Ihrd htvhn ld‌aUnT vUhfx shgl kdc u;s hdk ulg vh hkOhl ld‌nin.

تصویر خبر
رابطه-استرس-و-چاقی-شکمی