دوشنبه 22 دی 1393 ساعت 12:11

با آن که دیابت، در مقایسه با فشار خون، افراد بیشتری را گرفتار عوارض چشمی می کند، اما خونریزی و انسداد وریدی شبکیه می تواند از عوارض چشمی ناشی از فشار خون نیز باشد که تورم، خونریزی و فشار روی وریدهای شبکیه را در پی دارد.

fh Hk ;i ndhfjT nv lrhdsi fh tahv oUkT htvhn fdajvd vh 'vtjhv uUhvq Iald ld ;knT hlh oUkvdcd U hksnhn Uvdnd af;di ld jUhkn hc uUhvq Iald khad hc tahv oUk kdc fhan ;i jUvlT oUkvdcd U tahv vUd Uvdnihd af;di vh nv Pd nhvn. lvhrf oUkvdcd Ial​ihdjhk fhadn fh Hk ;i ndhfjT nv lrhdsi fh tahv oUkT htvhn fdajvd vh 'vtjhv uUhvq Iald ld ;knT hlh oUkvdcd U hksnhn Uvdnd af;di ld jUhkn hc uUhvq Iald khad hc tahv oUk kdc fhan ;i jUvlT oUkvdcd U tahv vUd Uvdnihd af;di vh nv Pd nhvn.

تصویر خبر
مراقب-خونریزی-چشم-هایتان-باشید
برچسب های مرتبط: