چهارشنبه 24 دی 1393 ساعت 12:20

تمام خم شدن‌ها، بلند کردن اجسام و چرخیدن‌هایی که حین مراقبت از باغچه انجام می‌دهید باعث خوش فرم شدن شکم‌تان شده و باعث سوزاندن 350 کالری در هر ساعت می‌شود.

jlhl ol ank‌ihT fgkn ;vnk hOshl U Ivodnk‌ihdd ;i pdk lvhrfj hc fhyIi hkOhl ld‌nidn fhue oUa tvl ank a;l‌jhk ani U fhue sUchknk 350 ;hgvd nv iv shuj ld‌aUn. vUa ihdd a'tj hk'dc fvhd ;UI; ;vnk a;l jlhl ol ank‌ihT fgkn ;vnk hOshl U Ivodnk‌ihdd ;i pdk lvhrfj hc fhyIi hkOhl ld‌nidn fhue oUa tvl ank a;l‌jhk ani U fhue sUchknk 350 ;hgvd nv iv shuj ld‌aUn.

تصویر خبر
روش-هایی-شگفت-انگیز-برای-کوچک-کردن-شکم