شنبه 27 دی 1393 ساعت 20:22

بهتر است برای تقویت استخوانها به رژیم غذایی، سبزی اضافه شود و در این میان سبزی های برگ دار به دلیل داشتن ویتامین K ، حبوبات و دانه های خوراکی توصیه می شود.

fijv hsj fvhd jrUdj hsjoUhkih fi vCdl ybhddT sfcd hqhti aUn U nv hdk ldhk sfcd ihd fv' nhv fi ngdg nhajk Udjhldk K T pfUfhj U nhki ihd oUvh;d jUwdi ld aUn. fh adv U Hf‌Pvjrhg hsjoUhk ihdjhk vh jrUdj ;kdn fijv hsj fvhd jrUdj hsjoUhkih fi vCdl ybhddT sfcd hqhti aUn U nv hdk ldhk sfcd ihd fv' nhv fi ngdg nhajk Udjhldk K T pfUfhj U nhki ihd oUvh;d jUwdi ld aUn.

تصویر خبر
با-شیر-و-آب-پرتقال-استخوان-هایتان-را-تقویت-کنید
برچسب های مرتبط: