شنبه 18 بهمن 1393 ساعت 18:14

هر قدر تعداد پاسخ های مثبت شما به این سوالات بیشتر باشد، سامانه ایمنی شما بیشتر در معرض آسیب است. دسته خود را انتخاب کنید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

iv rnv junhn Phso ihd lefj alh fi hdk sUhghj fdajv fhanT shlhki hdlkd alh fdajv nv luvq Hsdf hsj. nsji oUn vh hkjohf ;kdn. sdsjl nthud fnk oUn vh jsj ;kdn iv rnv junhn Phso ihd lefj alh fi hdk sUhghj fdajv fhanT shlhki hdlkd alh fdajv nv luvq Hsdf hsj. nsji oUn vh hkjohf ;kdn.

تصویر خبر
سیستم-دفاعی-بدن-خود-را-تست-کنید