شنبه 2 اسفند 1393 ساعت 19:57

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از به اتمام رسیدن کار کارشناسی شیوه نامه برخورد با تخلفات علمی خبر داد و گفت: در این شیوه نامه شدیدترین تنبیه برای جعل پایان نامه در نظر گرفته شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk nhkaOUdhk nhog shclhk hlUv nhkaOUdhk hc fi hjlhl vsdnk ;hv ;hvakhsd adUi khli fvoUvn fh jogthj ugld ofv nhn U 'tj: nv hdk adUi khli andnjvdk jkfdi fvhd Oug Phdhk khli nv kzv 'vtji ani hsj. andnjvdk jkfdi fvhd Oug Phdhk khli luhUk nhkaOUdhk nhog shclhk hlUv nhkaOUdhk hc fi hjlhl vsdnk ;hv ;hvakhsd adUi khli fvoUvn fh jogthj ugld ofv nhn U 'tj: nv hdk adUi khli andnjvdk jkfdi fvhd Oug Phdhk khli nv kzv 'vtji ani hsj.

تصویر خبر
شدیدترین-تنبیه-برای-جعل-پایان-نامه
برچسب های مرتبط: