سه شنبه 5 اسفند 1393 ساعت 12:29

آبرسانی به بدن در طول روز اهمیت زیادی دارد اما مصرف مایعات را قبل از خواب قطع کنید. مطمئناً اگر مجبور شوید مرتباً برای توالت رفتن بیدار شوید، خواب خوبی نخواهید داشت.

Hfvshkd fi fnk nv xUg vUc hildj cdhnd nhvn hlh lwvt lhduhj vh rfg hc oUhf rxu ;kdn. lxlmkhQ h'v lOfUv aUdn lvjfhQ fvhd jUhgj vtjk fdnhv aUdnT oUhf oUfd koUhidn nhaj. rfg hc oUhf Ii ybhihdd foUvdl U Ii ybhihdd koUvdl? Hfvshkd fi fnk nv xUg vUc hildj cdhnd nhvn hlh lwvt lhduhj vh rfg hc oUhf rxu ;kdn. lxlmkhQ h'v lOfUv aUdn lvjfhQ fvhd jUhgj vtjk fdnhv aUdnT oUhf oUfd koUhidn nhaj.

تصویر خبر
قبل-از-خواب-چه-غذاهایی-بخوریم-و-چه-غذاهایی-نخوریم-