سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت 17:53

مجلس با تصویب بخشی از تبصره ۲۱ لایحه بودجه، دولت را مکلف کرد تا در سال آینده نسبت به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه اقدام کند.

lOgs fh jwUdf foad hc jfwvi ۲۱ ghdpi fUnOiT nUgj vh l;gt ;vn jh nv shg Hdkni ksfj fi Pvnhoj lsjlvd fi vclkn'hk lusv nhvhd pnhrg ۶ lhi shfri pqUv nv Ofii hrnhl ;kn. Pvnhoj lsjlvd fi vclkn'hk lusv hc lpg lkhfu intlknd lOgs fh jwUdf foad hc jfwvi ۲۱ ghdpi fUnOiT nUgj vh l;gt ;vn jh nv shg Hdkni ksfj fi Pvnhoj lsjlvd fi vclkn'hk lusv nhvhd pnhrg ۶ lhi shfri pqUv nv Ofii hrnhl ;kn.