پنجشنبه 14 اسفند 1393 ساعت 21:53

فروشنده ماهر خانم جهت فروشگاه مانتو در تهران نیازمندیم . نوشته استخدام فروشنده ماهر خانم جهت فروشگاه مانتو اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

tvUakni lhiv ohkl Oij tvUa'hi lhkjU nv jivhk kdhclkndl . kUaji hsjonhl tvUakni lhiv ohkl Oij tvUa'hi lhkjU hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni lhiv ohkl Oij tvUa'hi lhkjU tvUakni lhiv ohkl Oij tvUa'hi lhkjU nv jivhk kdhclkndl . kUaji hsjonhl tvUakni lhiv ohkl Oij tvUa'hi lhkjU hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-ماهر-خانم-جهت-فروشگاه-مانتو
برچسب های مرتبط: