شنبه 16 اسفند 1393 ساعت 10:43

این موضوع زمانی دردسرساز می شود که دستگاه های آبمیوه گیری و شکر افزوده شده به این نوشیدنی حاوی بار میکروبی بالایی باشد. پس شیرموز را به صورت بهداشتی و خانگی تهیه و بلافاصله نوش جان کنید.

hdk lUqUu clhkd nvnsvshc ld aUn ;i nsj'hi ihd HfldUi 'dvd U a;v htcUni ani fi hdk kUadnkd phUd fhv ld;vUfd fhghdd fhan. Ps advlUc vh fi wUvj finhajd U ohk'd jidi U fghthwgi kUa Ohk ;kdn. HkIi nvfhvi adv lUc fhdn fnhkdn hdk lUqUu clhkd nvnsvshc ld aUn ;i nsj'hi ihd HfldUi 'dvd U a;v htcUni ani fi hdk kUadnkd phUd fhv ld;vUfd fhghdd fhan. Ps advlUc vh fi wUvj finhajd U ohk'd jidi U fghthwgi kUa Ohk ;kdn.

تصویر خبر
آنچه-درباره-شیر-موز-باید-بدانید