دوشنبه 18 اسفند 1393 ساعت 10:14

در آستانه فرارسیدن روز جهانی کلیه(20 اسفند ماه) دو سامانه کشوری اهدای عضو و کارت اهدای عضو با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رودسر افتتاح می شود.

nv Hsjhki tvhvsdnk vUc Oihkd ;gdi(20 hstkn lhi) nU shlhki ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhd uqU fh pqUv Ucdv finhajT nvlhk U HlUca Pca;d nv vUnsv htjjhp ld aUn. nU shlhki ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhd uqU fh pqUv Ucdv finhaj nv vUnsv htjjhp ld aUn nv Hsjhki tvhvsdnk vUc Oihkd ;gdi(20 hstkn lhi) nU shlhki ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhd uqU fh pqUv Ucdv finhajT nvlhk U HlUca Pca;d nv vUnsv htjjhp ld aUn.

تصویر خبر
دو-سامانه-کشوری-اهدای-عضو-و-کارت-اهدای-عضو-با-حضور-وزیر-بهداشت-در-رودسر-افتتاح-می-شود
برچسب های مرتبط: