دوشنبه 18 اسفند 1393 ساعت 15:20

نجفی زاده گفت: جزییات دو سامانه کشوری اهدای عضو و کارت اهدای عضو که امروز همزمان با فرا رسیدن روز جهانی کلیه با حضور وزیر بهداشت در رودسر افتتاح شد را تشریح کرد.

kOtd chni 'tj: Ocddhj nU shlhki ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhd uqU ;i hlvUc ilclhk fh tvh vsdnk vUc Oihkd ;gdi fh pqUv Ucdv finhaj nv vUnsv htjjhp an vh javdp ;vn. Ocddhj nU shlhki‌ ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhM uqU javdp an/ilUxkhk fh lvhOui fi shlhki ehda. center ld‌jUhkkn ;hvj hinhd uqU nvdhtj ;kkn kOtd chni 'tj: Ocddhj nU shlhki ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhd uqU ;i hlvUc ilclhk fh tvh vsdnk vUc Oihkd ;gdi fh pqUv Ucdv finhaj nv vUnsv htjjhp an vh javdp ;vn.

تصویر خبر
جزییات-دو-سامانه--کشوری-اهدای-عضو-و-کارت-اهداء-عضو-تشریح-شد-هموطنان-با-مراجعه-به-سامانه-ehda--center-می-توانند-کارت-اهدای-عضو-دریافت-کنند
عبارات مرتبط با جزییات دو سامانه‌ کشوری اهدای عضو و کارت اهداء عضو تشریح شد/هموطنان با مراجعه به سامانه ehda. center می‌توانند کارت اهدای عضو دریافت کنند