دوشنبه 18 اسفند 1393 ساعت 15:29

نجفی زاده گفت: جزییات دو سامانه کشوری اهدای عضو و کارت اهدای عضو که امروز همزمان با فرا رسیدن روز جهانی کلیه با حضور وزیر بهداشت در رودسر افتتاح شد را تشریح کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kOtd chni 'tj: Ocddhj nU shlhki ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhd uqU ;i hlvUc ilclhk fh tvh vsdnk vUc Oihkd ;gdi fh pqUv Ucdv finhaj nv vUnsv htjjhp an vh javdp ;vn. Ocddhj nU shlhki‌ ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhM uqU javdp an kOtd chni 'tj: Ocddhj nU shlhki ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhd uqU ;i hlvUc ilclhk fh tvh vsdnk vUc Oihkd ;gdi fh pqUv Ucdv finhaj nv vUnsv htjjhp an vh javdp ;vn.

تصویر خبر
جزییات-دو-سامانه--کشوری-اهدای-عضو-و-کارت-اهداء-عضو-تشریح-شد