چهارشنبه 27 اسفند 1393 ساعت 09:03

نگهداری گلدانهای کوچک در فضای منزل، پر پرندگان خانگی و نگهداری حیواناتی مانند جوجه، اردک، گربه، سگ و غیره در محیط زندگی افراد حساس به مواد آلرژی زا را با مشکل مواجه می کند.

k'inhvd 'gnhkihd ;UI; nv tqhd lkcgT Pv Pvkn'hk ohk'd U k'inhvd pdUhkhjd lhkkn OUOiT hvn;T 'vfiT s' U ydvi nv lpdx ckn'd htvhn pshs fi lUhn HgvCd ch vh fh la;g lUhOi ld ;kn. luqgd fi khl HgvCd fihv k'inhvd 'gnhkihd ;UI; nv tqhd lkcgT Pv Pvkn'hk ohk'd U k'inhvd pdUhkhjd lhkkn OUOiT hvn;T 'vfiT s' U ydvi nv lpdx ckn'd htvhn pshs fi lUhn HgvCd ch vh fh la;g lUhOi ld ;kn.

تصویر خبر
معضلی-به-نام-آلرژی-بهار
برچسب های مرتبط: