جمعه 7 فروردین 1394 ساعت 16:44

اگر در طبیعت نوعی سبزی را یافتید که قابل شناسایی نبود از تست کردن مزه آن بپرهیزید و بی خیال جمع آوریش شوید. زیرا برخی سبزی ها مسمومیت زا هستند بخصوص انواعی که گل یا ساقه زردرنگ داشته یا حاوی شیره های سفید رنگ هستند.

h'v nv xfduj kUud sfcd vh dhtjdn ;i rhfg akhshdd kfUn hc jsj ;vnk lci Hk fPvidcdn U fd odhg Olu HUvda aUdn. cdvh fvod sfcd ih lslUldj ch isjkn fowUw hkUhud ;i 'g dh shri cvnvk' nhaji dh phUd advi ihd stdn vk' isjkn. fvhd jkhsf hknhl fi xfduj fvUdn h'v nv xfduj kUud sfcd vh dhtjdn ;i rhfg akhshdd kfUn hc jsj ;vnk lci Hk fPvidcdn U fd odhg Olu HUvda aUdn. cdvh fvod sfcd ih lslUldj ch isjkn fowUw hkUhud ;i 'g dh shri cvnvk' nhaji dh phUd advi ihd stdn vk' isjkn.

تصویر خبر
برای-تناسب-اندام-به-طبیعت-بروید