سه شنبه 18 فروردین 1394 ساعت 10:11

اگر تصمیم گرفته‌اید گوشت را از برنامه غذائی خود حذف کنید، به یکباره خود را از کلیه پروتئین‌های بدنساز محروم نکنید. یک لیوان لوبیای سبز حاوی هفت گرم پروتئین است، همین مقدار نخودفرنگی به اندازه یک دانه تخم‌مرغ دارای پروتئین است.

h'v jwldl 'vtji‌hdn 'Uaj vh hc fvkhli ybhmd oUn pbt ;kdnT fi d;fhvi oUn vh hc ;gdi PvUjmdk‌ihd fnkshc lpvUl k;kdn. d; gdUhk gUfdhd sfc phUd itj 'vl PvUjmdk hsjT ildk lrnhv koUntvk'd fi hknhci d; nhki jol‌lvy nhvhd PvUjmdk hsj. ۳۰ 'hl fvhd ;hia Uck fnk h'v jwldl 'vtji‌hdn 'Uaj vh hc fvkhli ybhmd oUn pbt ;kdnT fi d;fhvi oUn vh hc ;gdi PvUjmdk‌ihd fnkshc lpvUl k;kdn. d; gdUhk gUfdhd sfc phUd itj 'vl PvUjmdk hsjT ildk lrnhv koUntvk'd fi hknhci d; nhki jol‌lvy nhvhd PvUjmdk hsj.

تصویر خبر
۳۰-گام-برای-کاهش-وزن-بدن
برچسب های مرتبط: