چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 ساعت 09:59

به یمن فلاونوئید موجود در شکلات تلخ ، شکلات فشار خون را به طور قابل توجهی پایین می آورد و به حفظ آن در سطح ثابت کمک می کند. به علاوه شکلات تلخ از بروز دیابت نوع دو نیز جلوگیری می کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi dlk tghUkUmdn lUOUn nv a;ghj jgo T a;ghj tahv oUk vh fi xUv rhfg jUOid Phddk ld HUvn U fi ptz Hk nv sxp ehfj ;l; ld ;kn. fi ughUi a;ghj jgo hc fvUc ndhfj kUu nU kdc OgU'dvd ld ;kn. 6 ngdg fvhd oUvnk a;ghj jgo fi dlk tghUkUmdn lUOUn nv a;ghj jgo T a;ghj tahv oUk vh fi xUv rhfg jUOid Phddk ld HUvn U fi ptz Hk nv sxp ehfj ;l; ld ;kn. fi ughUi a;ghj jgo hc fvUc ndhfj kUu nU kdc OgU'dvd ld ;kn.

تصویر خبر
6-دلیل-برای-خوردن-شکلات-تلخ
عبارات مرتبط با 6 دلیل برای خوردن شکلات تلخ