چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 ساعت 09:59

به یمن فلاونوئید موجود در شکلات تلخ ، شکلات فشار خون را به طور قابل توجهی پایین می آورد و به حفظ آن در سطح ثابت کمک می کند. به علاوه شکلات تلخ از بروز دیابت نوع دو نیز جلوگیری می کند.

fi dlk tghUkUmdn lUOUn nv a;ghj jgo T a;ghj tahv oUk vh fi xUv rhfg jUOid Phddk ld HUvn U fi ptz Hk nv sxp ehfj ;l; ld ;kn. fi ughUi a;ghj jgo hc fvUc ndhfj kUu nU kdc OgU'dvd ld ;kn. 6 ngdg fvhd oUvnk a;ghj jgo fi dlk tghUkUmdn lUOUn nv a;ghj jgo T a;ghj tahv oUk vh fi xUv rhfg jUOid Phddk ld HUvn U fi ptz Hk nv sxp ehfj ;l; ld ;kn. fi ughUi a;ghj jgo hc fvUc ndhfj kUu nU kdc OgU'dvd ld ;kn.

تصویر خبر
6-دلیل-برای-خوردن-شکلات-تلخ
عبارات مرتبط با 6 دلیل برای خوردن شکلات تلخ