شنبه 5 اردیبهشت 1394 ساعت 12:16

بیشتر داروهای پوکی استخوان چه با دوز هفتگی یا ماهانه باید ناشتا و اول صبح مصرف شود. تنها یک نوع داروی پوکی استخوان است که قبل از خواب مصرف می شود، اما به ندرت تجویز می شود.

fdajv nhvUihd PU;d hsjoUhk Ii fh nUc itj'd dh lhihki fhdn khajh U hUg wfp lwvt aUn. jkih d; kUu nhvUd PU;d hsjoUhk hsj ;i rfg hc oUhf lwvt ld aUnT hlh fi knvj jOUdc ld aUn. fijvdk clhk lwvt fuqd hc nhvUih fdajv nhvUihd PU;d hsjoUhk Ii fh nUc itj'd dh lhihki fhdn khajh U hUg wfp lwvt aUn. jkih d; kUu nhvUd PU;d hsjoUhk hsj ;i rfg hc oUhf lwvt ld aUnT hlh fi knvj jOUdc ld aUn.

تصویر خبر
بهترین-زمان-مصرف-بعضی-از-داروها