شنبه 5 اردیبهشت 1394 ساعت 12:16

بیشتر داروهای پوکی استخوان چه با دوز هفتگی یا ماهانه باید ناشتا و اول صبح مصرف شود. تنها یک نوع داروی پوکی استخوان است که قبل از خواب مصرف می شود، اما به ندرت تجویز می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fdajv nhvUihd PU;d hsjoUhk Ii fh nUc itj'd dh lhihki fhdn khajh U hUg wfp lwvt aUn. jkih d; kUu nhvUd PU;d hsjoUhk hsj ;i rfg hc oUhf lwvt ld aUnT hlh fi knvj jOUdc ld aUn. fijvdk clhk lwvt fuqd hc nhvUih fdajv nhvUihd PU;d hsjoUhk Ii fh nUc itj'd dh lhihki fhdn khajh U hUg wfp lwvt aUn. jkih d; kUu nhvUd PU;d hsjoUhk hsj ;i rfg hc oUhf lwvt ld aUnT hlh fi knvj jOUdc ld aUn.

تصویر خبر
بهترین-زمان-مصرف-بعضی-از-داروها