شنبه 5 اردیبهشت 1394 ساعت 12:23

قرار دادن غذا در داخل ظروف پلاستیکی و گذاشتن در مایکروفر به هنگام ناهار و در نهایت گرم کردن آن ظروف پلاستیکی ممکن است ذوب شود و به مواد غذایی شما وارد شوند. این امر می‌تواند منجر به نازایی و تخریب هورمون‌های بدن نیز شود.

rvhv nhnk ybh nv nhog zvUt Pghsjd;d U 'bhajk nv lhd;vUtv fi ik'hl khihv U nv kihdj 'vl ;vnk Hk zvUt Pghsjd;d ll;k hsj bUf aUn U fi lUhn ybhdd alh Uhvn aUkn. hdk hlv ld‌jUhkn lkOv fi khchdd U jovdf iUvlUk‌ihd fnk kdc aUn. ۴ hajfhi vUchki ;i sghljd jhk vh jindn ld‌;kn rvhv nhnk ybh nv nhog zvUt Pghsjd;d U 'bhajk nv lhd;vUtv fi ik'hl khihv U nv kihdj 'vl ;vnk Hk zvUt Pghsjd;d ll;k hsj bUf aUn U fi lUhn ybhdd alh Uhvn aUkn. hdk hlv ld‌jUhkn lkOv fi khchdd U jovdf iUvlUk‌ihd fnk kdc aUn.

تصویر خبر
۴-اشتباه-روزانه-که-سلامتی-تان-را-تهدید-می-کند
عبارات مرتبط با ۴ اشتباه روزانه که سلامتی تان را تهدید می‌کند
برچسب های مرتبط: