یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 ساعت 09:36

زخم های مزمن می تواند دردناک باشد و معمولا شب ها به شدت درد افزوده می شود. در صورت درمان نشدن، درد شدت می یابد و زخم بدبو می شود و بافت آن منطقه حالت له شدگی پیدا می کند.

col ihd lclk ld jUhkn nvnkh; fhan U lulUgh af ih fi anj nvn htcUni ld aUn. nv wUvj nvlhk kankT nvn anj ld dhfn U col fnfU ld aUn U fhtj Hk lkxri phgj gi an'd Pdnh ld ;kn. col‌ ih U nvlhk‌ ih col ihd lclk ld jUhkn nvnkh; fhan U lulUgh af ih fi anj nvn htcUni ld aUn. nv wUvj nvlhk kankT nvn anj ld dhfn U col fnfU ld aUn U fhtj Hk lkxri phgj gi an'd Pdnh ld ;kn.

تصویر خبر
زخم--ها-و-درمان--ها
برچسب های مرتبط: