شنبه 12 اردیبهشت 1394 ساعت 12:01

در صورتی که چرخه خواب فرد منظم نباشد، بدن و ذهن تمام مدت در تلاش برای جبران آن هستند. این مشکل می‌تواند پیامدهای جدی‌ همچون افسردگی، تغییر خلق و خو و افزایش وزن را به دنبال داشته باشد.

nv wUvjd ;i Ivoi oUhf tvn lkzl kfhanT fnk U bik jlhl lnj nv jgha fvhd Ofvhk Hk isjkn. hdk la;g ld‌jUhkn Pdhlnihd Ond‌ ilIUk htsvn'dT jyddv ogr U oU U htchda Uck vh fi nkfhg nhaji fhan. Ivh cUn osji ld‌aUl? nv wUvjd ;i Ivoi oUhf tvn lkzl kfhanT fnk U bik jlhl lnj nv jgha fvhd Ofvhk Hk isjkn. hdk la;g ld‌jUhkn Pdhlnihd Ond‌ ilIUk htsvn'dT jyddv ogr U oU U htchda Uck vh fi nkfhg nhaji fhan.

تصویر خبر
چرا-زود-خسته-می-شوم-