دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 ساعت 13:20

مدیرکل امورشاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام دانش آموزان مدارس شاهد در سال تحصیلی جدید از طریق سیستم اینترنتی سجا خبر داد‌.

lndv;g hlUvahin U hdehv'vhk Uchvj HlUca U PvUva hc efj khl nhka HlUchk lnhvs ahin nv shg jpwdgd Ondn hc xvdr sdsjl hdkjvkjd sOh ofv nhn‌. clhk efj‌khl nhka HlUchk lnhvs ahin hc xvdr sdsjl sOh hughl an lndv;g hlUvahin U hdehv'vhk Uchvj HlUca U PvUva hc efj khl nhka HlUchk lnhvs ahin nv shg jpwdgd Ondn hc xvdr sdsjl hdkjvkjd sOh ofv nhn‌.