چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 ساعت 13:54

مصرف برخی سبزی‌ها و میوه‌ها مثل گشنیز و چغندر، انار، هندوانه و آب آلبالو برای پیشگیری از جوش صورت موثر است.

lwvt fvod sfcd‌ih U ldUi‌ih leg 'akdc U IyknvT hkhvT iknUhki U Hf HgfhgU fvhd Pda'dvd hc OUa wUvj lUev hsj. foUvihd lowUw fvhd vtu OUa lwvt fvod sfcd‌ih U ldUi‌ih leg 'akdc U IyknvT hkhvT iknUhki U Hf HgfhgU fvhd Pda'dvd hc OUa wUvj lUev hsj.

تصویر خبر
بخورهای-مخصوص-برای-رفع-جوش
برچسب های مرتبط: