پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 ساعت 08:53

در شرایط زیر فورا نزد پزشک بروید: اگر رگ های واریسی شما خونریزی کرد، اگر دچار درد یا ورم ناگهانی در پاها شدید، اگر متوجه یک برآمدگی در سیاهرگ واریسی و یا نزدیک آنها گشتید.

nv avhdx cdv tUvh kcn Pca; fvUdn: h'v v' ihd Uhvdsd alh oUkvdcd ;vnT h'v nIhv nvn dh Uvl kh'ihkd nv Phih andnT h'v ljUOi d; fvHln'd nv sdhiv' Uhvdsd U dh kcnd; Hkih 'ajdn. ۱۰ vhi OgU'dvd hc Uhvds Ph nv avhdx cdv tUvh kcn Pca; fvUdn: h'v v' ihd Uhvdsd alh oUkvdcd ;vnT h'v nIhv nvn dh Uvl kh'ihkd nv Phih andnT h'v ljUOi d; fvHln'd nv sdhiv' Uhvdsd U dh kcnd; Hkih 'ajdn.

تصویر خبر
۱۰-راه-جلوگیری-از-واریس-پا
عبارات مرتبط با ۱۰ راه جلوگیری از واریس پا