یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 ساعت 08:55

کفش‌های پاشنه‌بلند باعث می‌شوند پا در راستای مناسبی قرار نگیرد و زانوها چند درجه خمیدگی داشته باشند. همچنین کفش نامناسب قدم برداشتن را دشوار و فشار روی زانو و مفاصل را بیشتر می‌کند.

;ta‌ihd Phaki‌fgkn fhue ld‌aUkn Ph nv vhsjhd lkhsfd rvhv k'dvn U chkUih Ikn nvOi oldn'd nhaji fhakn. ilIkdk ;ta khlkhsf rnl fvnhajk vh naUhv U tahv vUd chkU U lthwg vh fdajv ld‌;kn. ۸ vUa Pda'dvd hc HvjvUc chkU ;ta‌ihd Phaki‌fgkn fhue ld‌aUkn Ph nv vhsjhd lkhsfd rvhv k'dvn U chkUih Ikn nvOi oldn'd nhaji fhakn. ilIkdk ;ta khlkhsf rnl fvnhajk vh naUhv U tahv vUd chkU U lthwg vh fdajv ld‌;kn.

تصویر خبر
۸-روش-پیشگیری-از-آرتروز-زانو