دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 14:22

نتایج نشان داد که میزان LDL یا کلسترول بد خون در گروهی که آب هندوانه مصرف کرده بودند، 50 درصد کمتر بود. همچنین در این گروه تشکیل پلاک در دیواره سرخرگ ها 50 درصد کاهش داشت.

kjhdO kahk nhn ;i ldchk LDL dh ;gsjvUg fn oUk nv 'vUid ;i Hf iknUhki lwvt ;vni fUnknT 50 nvwn ;ljv fUn. ilIkdk nv hdk 'vUi ja;dg Pgh; nv ndUhvi svov' ih 50 nvwn ;hia nhaj. HkIi nvfhvi iknUhki kld nhkdn kjhdO kahk nhn ;i ldchk LDL dh ;gsjvUg fn oUk nv 'vUid ;i Hf iknUhki lwvt ;vni fUnknT 50 nvwn ;ljv fUn. ilIkdk nv hdk 'vUi ja;dg Pgh; nv ndUhvi svov' ih 50 nvwn ;hia nhaj.

تصویر خبر
آنچه-درباره-هندوانه-نمی-دانید
برچسب های مرتبط: