سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 ساعت 11:51

حلم و بردباری چیزی است که کاملاً مرز آن از صبر جداست، حادثه سنگینی که در درون انسان غضب کرده پیدا شد،اگر بتواند این بار را ببرد؛ در چنین حالتی می‌گویند این شخص حلیم است و صبر کاری است که در بیرون بر انسان وارد می‌شود و انسان باید در برابر آن خویشتن‌داری کند.

pgl U fvnfhvd Idcd hsj ;i ;hlghQ lvc Hk hc wfv OnhsjT phnei sk'dkd ;i nv nvUk hkshk yqf ;vni Pdnh anTh'v fjUhkn hdk fhv vh ffvnY nv Ikdk phgjd ld‌'Udkn hdk aow pgdl hsj U wfv ;hvd hsj ;i nv fdvUk fv hkshk Uhvn ld‌aUn U hkshk fhdn nv fvhfv Hk oUdajk‌nhvd ;kn. jthUj pgl U wfv nv;ghl Hdj hggi hguzld OUhnd Hlgd pgl U fvnfhvd Idcd hsj ;i ;hlghQ lvc Hk hc wfv OnhsjT phnei sk'dkd ;i nv nvUk hkshk yqf ;vni Pdnh anTh'v fjUhkn hdk fhv vh ffvnY nv Ikdk phgjd ld‌'Udkn hdk aow pgdl hsj U wfv ;hvd hsj ;i nv fdvUk fv hkshk Uhvn ld‌aUn U hkshk fhdn nv fvhfv Hk oUdajk‌nhvd ;kn.

تصویر خبر
تفاوت-حلم-و-صبر-درکلام-آیت-الله-العظمی-جوادی-آملی