یکشنبه 10 خرداد 1394 ساعت 16:26

فروشگاه پوشاک خانه سبز در شهر تهران (نازی آباد) به فروشنده با تجربه خانم با شرایط ویژه نیازمند است. نوشته استخدام فروشنده در فروشگاه پوشاک خانه سبز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

tvUa'hi PUah; ohki sfc nv aiv jivhk (khcd Hfhn) fi tvUakni fh jOvfi ohkl fh avhdx UdCi kdhclkn hsj. kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi PUah; ohki sfc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi PUah; ohki sfc tvUa'hi PUah; ohki sfc nv aiv jivhk (khcd Hfhn) fi tvUakni fh jOvfi ohkl fh avhdx UdCi kdhclkn hsj. kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi PUah; ohki sfc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-در-فروشگاه-پوشاک-خانه-سبز
برچسب های مرتبط: