چهارشنبه 3 تیر 1394 ساعت 14:37

به نیروی وسط کار و بسته بند جهت کار در تولیدی شلوار در تهران نیازمندیم. نوشته استخدام وسط کار و بسته بند جهت کار در تولیدی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi kdvUd Usx ;hv U fsji fkn Oij ;hv nv jUgdnd agUhv nv jivhk kdhclkndl. kUaji hsjonhl Usx ;hv U fsji fkn Oij ;hv nv jUgdnd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl Usx ;hv U fsji fkn Oij ;hv nv jUgdnd fi kdvUd Usx ;hv U fsji fkn Oij ;hv nv jUgdnd agUhv nv jivhk kdhclkndl. kUaji hsjonhl Usx ;hv U fsji fkn Oij ;hv nv jUgdnd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-وسط-کار-و-بسته-بند-جهت-کار-در-تولیدی
عبارات مرتبط با استخدام وسط کار و بسته بند جهت کار در تولیدی
برچسب های مرتبط: