سه شنبه 9 تیر 1394 ساعت 08:09

تصویری از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و مرحوم حضرت آیت الله محمد رضا گلپایگانی

در حال دریافت متن کامل خبر...

jwUdvd hc lvpUl Hdj hggi hguzld fvUOvnd U lvpUl pqvj Hdj hggi lpln vqh 'gPhd'hkd jwUdv nU lvOu jrgdn jwUdvd hc lvpUl Hdj hggi hguzld fvUOvnd U lvpUl pqvj Hdj hggi lpln vqh 'gPhd'hkd

تصویر خبر
تصویر-دو-مرجع-تقلید