یکشنبه 4 مرداد 1394 ساعت 13:09

۵۵ نماینده مجلس در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور، خواستار اجرای قانون بودجه ۹۴ مبنی بر پرداخت حقوق به ایثارگران معسر شدند.

۵۵ klhdkni lOgs nv jb;v ;jfd fi vmds‌OliUvT oUhsjhv hOvhd rhkUk fUnOi ۹۴ lfkd fv Pvnhoj prUr fi hdehv'vhk lusv ankn. jb;v ۵۵klhdkni fi vmds‌OliUv fvhd Pvnhoj prUr fi hdehv'vhk lusv ۵۵ klhdkni lOgs nv jb;v ;jfd fi vmds‌OliUvT oUhsjhv hOvhd rhkUk fUnOi ۹۴ lfkd fv Pvnhoj prUr fi hdehv'vhk lusv ankn.

تصویر خبر
تذکر-۵۵نماینده-به-رئیس-جمهور-برای-پرداخت-حقوق-به-ایثارگران-معسر
عبارات مرتبط با تذکر ۵۵نماینده به رئیس‌جمهور برای پرداخت حقوق به ایثارگران معسر
برچسب های مرتبط: