پنجشنبه 22 مرداد 1394 ساعت 10:14

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت:امشب 22 مرداد بهترین زمان برای مشاهده بارش شهابی پرساووشی در آسمان سراسر کشور است.

lndv hkOlk kOUl HlhjUvd hdvhk 'tj:hlaf 22 lvnhn fijvdk clhk fvhd lahini fhva aihfd PvshUUad nv Hslhk svhsv ;aUv hsj. hlaf Hslhk aihf fhvhk ldaUn lndv hkOlk kOUl HlhjUvd hdvhk 'tj:hlaf 22 lvnhn fijvdk clhk fvhd lahini fhva aihfd PvshUUad nv Hslhk svhsv ;aUv hsj.

تصویر خبر
امشب-آسمان-شهاب-باران-میشود