یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 11:54

به ماما جهت مطب مامایی با ۲۰ سال سابقه محدوده استاد معین -هاشمی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام ماما جهت مطب مامایی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi lhlh Oij lxf lhlhdd fh ۲۰ shg shfri lpnUni hsjhn ludk -ihald kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl lhlh Oij lxf lhlhdd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lhlh Oij lxf lhlhdd fi lhlh Oij lxf lhlhdd fh ۲۰ shg shfri lpnUni hsjhn ludk -ihald kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl lhlh Oij lxf lhlhdd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-ماما-جهت-مطب-مامایی
برچسب های مرتبط: