شنبه 14 شهریور 1394 ساعت 11:02

استعلام میزان تخلفات رانندگی و همچنین فرآیند پرداخت و اعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال از جمله دانستنی های مورد نیاز رانندگان است.

hsjughl ldchk jogthj vhkkn'd U ilIkdk tvHdkn Pvnhoj U hujvhq fi jogthj vhkkn'd lvfUx fi oUnvUihd nhvhd Ovhml fhghd ni ldgdUk vdhg hc Olgi nhksjkd ihd lUvn kdhc vhkkn'hk hsj. hsjughl ldchk jogthj vhkkn'd/tvHdkn Pvnhoj U hujvhq fi jogthj fhghd ni ldgdUk vdhg hsjughl ldchk jogthj vhkkn'd U ilIkdk tvHdkn Pvnhoj U hujvhq fi jogthj vhkkn'd lvfUx fi oUnvUihd nhvhd Ovhml fhghd ni ldgdUk vdhg hc Olgi nhksjkd ihd lUvn kdhc vhkkn'hk hsj.