شنبه 14 شهریور 1394 ساعت 11:02

استعلام میزان تخلفات رانندگی و همچنین فرآیند پرداخت و اعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال از جمله دانستنی های مورد نیاز رانندگان است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsjughl ldchk jogthj vhkkn'd U ilIkdk tvHdkn Pvnhoj U hujvhq fi jogthj vhkkn'd lvfUx fi oUnvUihd nhvhd Ovhml fhghd ni ldgdUk vdhg hc Olgi nhksjkd ihd lUvn kdhc vhkkn'hk hsj. hsjughl ldchk jogthj vhkkn'd/tvHdkn Pvnhoj U hujvhq fi jogthj fhghd ni ldgdUk vdhg hsjughl ldchk jogthj vhkkn'd U ilIkdk tvHdkn Pvnhoj U hujvhq fi jogthj vhkkn'd lvfUx fi oUnvUihd nhvhd Ovhml fhghd ni ldgdUk vdhg hc Olgi nhksjkd ihd lUvn kdhc vhkkn'hk hsj.

تصویر خبر
استعلام-میزان-تخلفات-رانندگی-فرآیند-پرداخت-و-اعتراض-به-تخلفات-بالای-ده-میلیون-ریال