یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:20

والدین می‌پرسند آیا ما حق نداریم سرویس مدارس فرزندان خود را انتخاب کنیم؟ آیا به رانندگانی که ما انتخاب می‌کنیم برچسب سرویس مدارس داده می‌شود؟

Uhgndk ld‌Pvskn Hdh lh pr knhvdl svUds lnhvs tvcknhk oUn vh hkjohf ;kdl? Hdh fi vhkkn'hkd ;i lh hkjohf ld‌;kdl fvIsf svUds lnhvs nhni ld‌aUn? nynyi‌ihd Uhgndk fvhd hkjohf svUds lnhvs Uhgndk ld‌Pvskn Hdh lh pr knhvdl svUds lnhvs tvcknhk oUn vh hkjohf ;kdl? Hdh fi vhkkn'hkd ;i lh hkjohf ld‌;kdl fvIsf svUds lnhvs nhni ld‌aUn?

تصویر خبر
دغدغه-های-والدین-برای-انتخاب-سرویس-مدارس