دوشنبه 30 شهریور 1394 ساعت 19:05

فرمانده پلیس راهور آذربایجان‌ شرقی با اشاره به رونمایی از برچسب ویژه سرویس مدارس، گفت: سرویس مدارس آذربایجان شرقی با اجرای این طرح ساماندهی می‌شوند.

tvlhkni Pgds vhiUv HbvfhdOhk‌ avrd fh hahvi fi vUklhdd hc fvIsf UdCi svUds lnhvsT 'tj: svUds lnhvs HbvfhdOhk avrd fh hOvhd hdk xvp shlhknid ld‌aUkn. svUds lnhvs HbvfhdOhk avrd shlhknid ld‌aUkn tvlhkni Pgds vhiUv HbvfhdOhk‌ avrd fh hahvi fi vUklhdd hc fvIsf UdCi svUds lnhvsT 'tj: svUds lnhvs HbvfhdOhk avrd fh hOvhd hdk xvp shlhknid ld‌aUkn.

تصویر خبر
سرویس-مدارس-آذربایجان-شرقی-ساماندهی-می-شوند
برچسب های مرتبط: