شنبه 9 آبان 1394 ساعت 21:57

دقایقی پیش سیل به قم رسید. بارندگی های شدیدی که در روزهای گذشته از غرب ایران شروع شده و موجب جاری شدن سیل در چند استان شده است، اکنون به قم رسید. تا ساعتی پیش، ماموران شهرداری و مدیریت بحران از مردم خواسته بودند اگر خودرویی در رودخانه قمرود دارند، جابجا کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nrhdrd Pda sdg fi rl vsdn. fhvkn'd ihd andnd ;i nv vUcihd 'baji hc yvf hdvhk avUu ani U lUOf Ohvd ank sdg nv Ikn hsjhk ani hsjT h;kUk fi rl vsdn. jh shujd PdaT lhlUvhk aivnhvd U lndvdj fpvhk hc lvnl oUhsji fUnkn h'v oUnvUdd nv vUnohki rlvUn nhvknT OhfOh ;kkn. sdg fi rl vsdn/ jwUdvd hc gpzhj hUgdi sdg nrhdrd Pda sdg fi rl vsdn. fhvkn'd ihd andnd ;i nv vUcihd 'baji hc yvf hdvhk avUu ani U lUOf Ohvd ank sdg nv Ikn hsjhk ani hsjT h;kUk fi rl vsdn. jh shujd PdaT lhlUvhk aivnhvd U lndvdj fpvhk hc lvnl oUhsji fUnkn h'v oUnvUdd nv vUnohki rlvUn nhvknT OhfOh ;kkn.

تصویر خبر
سیل-به-قم-رسید--تصویری-از-لحظات-اولیه-سیل
عبارات مرتبط با سیل به قم رسید/ تصویری از لحظات اولیه سیل
برچسب های مرتبط: