دوشنبه 11 آبان 1394 ساعت 13:34

توزیع شیر به صورت شیرهای استرلیرزه و پاستوریزه خواهد بود و دانش آموزان مناطق مرکزی شهر شیر پاستوریزه و دانش آموزان مناطق دور دست و محروم شیر مدت دار استرلیزه دریافت خواهند کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jUcdu adv fi wUvj advihd hsjvgdvci U PhsjUvdci oUhin fUn U nhka HlUchk lkhxr lv;cd aiv adv PhsjUvdci U nhka HlUchk lkhxr nUv nsj U lpvUl adv lnj nhv hsjvgdci nvdhtj oUhikn ;vn. Hyhc jUcdu adv nv lnhvs jUcdu adv fi wUvj advihd hsjvgdvci U PhsjUvdci oUhin fUn U nhka HlUchk lkhxr lv;cd aiv adv PhsjUvdci U nhka HlUchk lkhxr nUv nsj U lpvUl adv lnj nhv hsjvgdci nvdhtj oUhikn ;vn.

تصویر خبر
آغاز-توزیع-شیر-در-مدارس